Site icon SNSS

STRATEGY

Neutron Scattering in Sweden: Status and Strategy


Old statutes

At the 16th Annual Meeting, the society adopted the strategy document SNSS_Neutron_Status_Strategy_2012.pdf. It was recommended that this receive wide dissemination to funding agengies and in universities.


 

Statutes

SNSS is an organisation open to all those who are using, or interested in the use of, neutron scattering techniques. There are currently about 150 members.

SNSS is affiliated to the European Neutron Scattering Association (ENSA).

The membership fee has been maintained at 0 SEK since the foundation of the society.

The text of the revised rules (in Swedish) adopted on 27 August 2012 at the 16th Annual Meeting in Stockholm is as follows:

Svenska Neutronspridnings Sällskapet

Stadgar för sällskapet

1. Status

Svenska neutronspridnings sällskapet (SNSS) är en sammanslutning av användare, och andra intresserade, av neutronspridning och relaterade tekniker. SNSS skall utgöra ett forum för diskussion och informations-utbyte om neutronspridning samt verka för neutronspridnings-användarnas intressen.

2. Syften och mål.

(i) Att stimulera och verka för användningen av neutronspridning.

(ii) Att stimulera vetenskapligt utbyte inom neutronspridnings- området.

(iii) Att verka för utbyte och relationer mellan användare från olika vetenskapliga discipliner.

(iv) Att verka för industriella tillämpningar av neutronspridning.

(v) Att verka för relationer till andra nationella och internationella organisationer inom neutronspridningsområdet.

(vi) Att identifiera och verka för neutronspidningsanvändarnas behov av tillgång till neutronkällor inom Sverige och utomlands.

(vii) Att ge stöd till unga forskare i neutronspridningsområdet.

(viii) Att verka för informationsspridning om både inom området och utåt mot vetenskapssamhället, industrin och samhällen.

(ix) Att verka för aktiviteter och utbildning inom neutronspridningsområdet.

(x) Att stimulera, verka för och assistera i utveckling av nya neutronspridnings-instrument, vid ESS såväl som vid utländska källor.

3. Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla intresserade av neutronspridning.

4. Organisation

4.1 Styrelse

SNSS leds av en styrelse bestående av en ordförande och minst tre ledamöter. Geografisk och ämnesmässig spridning av ledamöterna bör eftersträvas. Minst en av ledamöterna ska vara en doktorand alternativt postdoc.

Styrelsen väljer bland sina ledamöter, ordförande, vice ordförande och en sekreterare/webmaster. Styrelsen väljs av medlemmarna för en treårsperiod. Doktorander/postdocs väljs dock för en ettårsperiod. Styrelsen väljs antingen vid ordinarie årsmöte eller genom poströstning. Återval kan ske.
4.2 Valberedning

En valberedning, bestående av tre medlemmar, föreslår inför styrelseval ny ordförande och nya ledamöter i styrelsen. Valberedningen väljs antingen vid ordinarie årsmöte eller genom poströstning. Valberedningen väljs för en treårsperiod.
4.3 Allmänna möten

Normalt hålls ett allmänt möte om året. Styrelsen kan kalla till extra allmänt möte. Vid uppmaning av minst en fjärdedel av medlemmarna måste ordföranden kalla till möte inom två månader. Allmänna möten kan besluta om förändringar i styrelsens samansättning.

5. Ekonomi

5.1 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av styrelsen.
5.2 Styrelsen är ekonomiskt ansvarig inför årsmötet.
5.3 Deltagande i sällskapets aktiviteter.

Deltagande i sällskapets aktiviteter finansieras normalt av den deltagande medlemmen om inte annat anges.

6. Anslutning och medlemskap i andra föreningar och sammanslutningar

SNSS skall vara anslutet till European Neutron Scattering Association.

Övriga medlemskap och anslutningar beslutas av styrelsen.

7. Förändring av stadgarna

Förändring av stadgarna sker med majoritetsbeslut på årsmöte eller vid poströstning. Förslag till förändring av stadgarna skall annonseras tre veckor i förväg.

Exit mobile version